Wat doen wij met uw gegevens?

Voor het achterlaten van een boodschap op deze site vragen wij uw naam. Deze naam kan op de site worden getoond indien u in het formulier aangeeft hier geen bezwaar tegen te hebben.

De website Koninklijk Huis voldoet aan de privacywetgeving van de rijksoverheid. Hieronder kunt u daar meer over lezen.

Privacy

Persoonsgegevens die via deze site worden verzameld, gebruikt de rijksoverheid alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarmee voldoet de rijksoverheid aan de privacywetgeving.

Hoe gaat de rijksoverheid om met uw persoonsgegevens?

Daar waar uw persoonsgegevens verwerkt worden, staat precies vermeld welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. De rijksoverheid gebruikt uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Het betekent dat de rijksoverheid uw gegevens niet gebruikt voor andere doeleinden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld persberichten.

Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de site strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens). Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten.

Wat is de Wet bescherming persoonsgegevens?

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) helpt de privacy van burgers te beschermen. De Wbp is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via websites van ministeries. Het College bescherming persoonsgegevens is toezichthouder op de Wet bescherming persoonsgegevens. Bekijk of download de Wet bescherming persoonsgegevensop Overheid.nl.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.