Toespraak van de Koningin ter gelegenheid van de uitreiking van het vaandel aan het Korps Militaire Administratie van de Koninklijke Landmacht, Den Haag

6 december 2011

Officieren, onderofficieren en manschappen van het Korps Militaire Administratie,

In 1795 bereikten de Staten-Generaal overeenstemming over een zogeheten 'Provisioneel Reglement voor de Economie van de Troupes van den Staat'. Dit reglement, dat in werking trad op 8 juli van dat jaar, legde de basis voor de eenheid die nú de naam 'Korps Militaire Administratie' draagt.

Het spreekt vanzelf dat er sindsdien veel is veranderd. In de ruim tweehonderd jaren die volgden is de militaire administratie steeds vernieuwd en verbeterd. Uw Korps heeft zich daardoor ontwikkeld tot een moderne en efficiënte organisatie. De kroontjespen en het kasboek van de vroege jaren hebben plaatsgemaakt voor de snelle geautomatiseerde systemen waarover U tegenwoordig beschikt en waarmee indrukwekkende nieuwe mogelijkheden zijn geopend voor een professionele taakvervulling.

De militaire administratie heeft in de jaren die achter ons liggen, overtuigend aangetoond met deze nieuwe technologie de infrastructuur te kunnen leveren die nodig is om de grote en gecompliceerde defensieorganisatie te besturen. Dit stelt onze krijgsmacht in staat de prestaties te leveren die van haar worden verwacht. Een goede administratie is nog altijd het fundament van iedere organisatie. De degelijke en betrouwbare informatie die de militaire administratie levert, maakt het eveneens mogelijk duidelijke financiële verantwoording af te leggen aan politiek en samenleving.

De aard van het werk brengt met zich mee dat militairen van het Korps Militaire Administratie verspreid zijn over alle geledingen van de defensieorganisatie. Tegenwoordig worden zij ook  uitgezonden op missies in crisisgebieden, waar zij optreden met andere militaire onderdelen. Zij werken daar nauw samen met gevechtseenheden en ondersteunende troepen en delen met alle collega's in risico's en beproevingen.

Ondanks dat hun opdracht dikwijls vereist dat zij hun werkzaamheden gescheiden van elkaar verrichten, voelen de militairen van het Korps Militaire Administratie vanouds een sterke onderlinge verbondenheid. Er is in de loop der jaren een onmiskenbaar 'esprit de corps' ontstaan. Deze gevoelens van saamhorigheid strekken zich ook uit tot oud-gedienden van het Korps. Des te meer werd het gemis gevoeld aan een eigen vaandel. Het vaandel is immers bij uitstek het zichtbare symbool van verbondenheid en eigen identiteit.

Het is verheugend dat nu het moment is aangekomen waarop Uw Korps een eigen vaandel gaat voeren. Het is ook voor mij een bijzondere gebeurtenis U vandaag dit vaandel te mogen uitreiken - en daarmee de grote waardering tot uitdrukking te brengen die alom bestaat voor de plichtsbetrachting en bekwaamheid waarmee de militairen van Uw Korps tot op de dag van vandaag hun taken hebben uitgevoerd. Dit vaandel is evenzeer een teken van vertrouwen dat U allen ook in de toekomst de traditie van het Korps Militaire Administratie hoog zult houden.