Toespraak van de Koningin ter gelegenheid van het officieel bezoek van de president van Mali aan Nederland, Den Haag

29 november 2011

De toespraak is uitgesproken in het Frans.

Mijnheer de President,

Van harte heet ik U en Mevrouw Touré welkom in ons land. Het bezoek van een president van Mali aan Nederland is een bijzondere gebeurtenis, die uitdrukking geeft aan de uitstekende contacten die tussen onze landen  bestaan. Wij stellen het bijzonder op prijs dat het Uw wens was dit bezoek nog in Uw huidige ambtsperiode te doen plaatsvinden. Mijnheer de President, ik waardeer het zeer dat U persoonlijk naar aanleiding van het vreselijke incident vorige week Uw afgrijzen heeft uitgesproken en Uw medeleven heeft betuigd. Wij allen hopen op een goede afloop.   

Mali staat bekend als een land met een lange en rijke geschiedenis, als een kruispunt van culturen dat op verschillende terreinen zijn bijdrage aan de beschaving heeft geleverd. De Malinezen zijn daar met recht trots op. Die geschiedenis reikt tot het heden in de vorm van indrukwekkende lieux de mémoire, die ook talrijke bezoekers aantrekken. Vier zijn zelfs opgenomen in de lijst van 'world heritage sites' van de UNESCO. Met bewondering ziet de buitenwereld in Mali een voorbeeld van een samenleving die gedijt in een brassage des peuples en een brassage de cultures.

In het recente verleden hebt U zelf, mijnheer de President, de democratie in Mali hersteld. In zekere zin greep U daarmee terug op een traditie. De oude constitutie van het Mali Rijk verleende immers de burgers al een rechtpositie. Nu zien we levendige contacten tussen de mensen, talrijke maatschappelijke organisaties, discussie en uitwisseling van informatie. Deze ontwikkeling is illustratief voor het hervinden van de democratie en van de waarden die daarmee samengaan.

Economisch heeft Mali het niet makkelijk. Mijn schoondochter, Prinses Máxima, heeft mij daarover verteld na haar bezoek aan Uw land in mei van dit jaar. Zij was enthousiast over de goede respons die zij toen op het gebied van inclusive finance in Uw land heeft gekregen. Onder de moeilijke omstandigheden waarin Uw land verkeert, houden de grote infrastructurele projecten die nu worden uitgevoerd, gelukkig nieuwe beloften in voor de toekomst. Ook het groeiend aantal jeugdige Malinezen dat een opleiding volgt, biedt hoop. Wegens de centrale positie die landbouw en veeteelt in Uw land innemen, legt Uw regering de nadruk op goed waterbeheer. In de ontwikkelingssamenwerking, die al meer dan dertig jaar tussen onze landen bestaat is het grote irrigatie-project van de Office du Niger dan ook een kernpunt.

Een andere tak van onze samenwerking is wetenschappelijk onderzoek. Op gebieden als  archeologie, culturele antropologie, sociologie en agronomie is Mali geliefd bij Nederlandse onderzoekers. Tientallen hebben hun proefschrift aan Malinese onderwerpen gewijd en werken succesvol samen met Malinese collega's. Uw Musée National en ons Museum voor Volkenkunde zetten zich bovendien gezamenlijk in voor cultuurbehoud en wisselen tentoonstellingen uit. Al deze vormen van samenwerking getuigen, elk op een eigen manier, van de fascinatie die Uw land bij zo veel Nederlanders oproept. 

Mijnheer de President,

Wie Mali zegt, zegt ook: muziek. Malinese zangers en musici spelen al geruime tijd een toonaangevende rol in de hedendaagse muziek en zijn vermaard in de hele wereld. De traditionele muziekcultuur die in Uw land wordt gekoesterd, vormt ook voor jonge musici een rijke bron van inspiratie. Mali was dan ook een van de steunpilaren van de Opera du Sahel, waartoe mijn man, prins Claus, destijds het initiatief nam. Het Fonds dat zijn naam draagt, steunde de totstandkoming en later de succesvolle tournee van dit grandioze muziekstuk, waarin talenten uit verschillende Sahel-landen werden samengebracht. In 2006 vond de première plaats in Bamako - een passend eerbetoon aan een land  dat juist op muziekgebied zijn stem op zo'n indrukwekkende wijze in de wereld laat klinken.

Gaarne nodig ik thans alle aanwezigen uit het glas te heffen op Uw gezondheid, Mijnheer de President, op die van Mevrouw Touré, en op de voortgezette vriendschap tussen het Malinese en het Nederlandse volk.