Toespraak van H.M. de Koningin tijdens het regeringsdejeuner ter gelegenheid van het staatsbezoek aan Luxemburg

21 maart 2012

Mijnheer de Minister-President,

Het is voor mij een groot genoegen Uw uitnodiging in het kader van dit staatsbezoek te aanvaarden en hier met Uw gasten kennis te kunnen maken. Het feit dat U en ik elkaar al zo dikwijls hebben ontmoet, draagt zeker aan dit genoegen bij.

Luxemburg is er in de afgelopen decennia in geslaagd een sterke speler in Europa te worden. Dat is bevorderd door een centrale ligging, een stabiel bestuur en een veeltalige bevolking. Het is echter vooral de internationale oriëntatie en de constante Europese gezindheid van de Luxemburgers die er aan ten grondslag ligt. Nederland maakte daar al kennis mee toen onze beide landen meer dan vijftig jaar geleden de eerste stap op de weg naar eenwording namen in de vorm van de Benelux Economische Unie, het verbond dat een voorloper werd van onze latere gemeenschap en dat aan het begin van dit jaar een nieuwe levensfase is ingegaan.

Vanaf het prille begin van de Europese eenwording heeft Luxemburg daarbij een stimulerende rol gespeeld, altijd gericht op consensus tussen de lidstaten. In de behartiging van de nationale belangen toonde Luxemburg zich altijd vasthoudend, maar opeenvolgende regeringen beseften dat in de gemeenschap Europa uiteindelijk geen tegenstelling bestaat tussen de behartiging van het eigen en het gezamenlijk belang.

De inbreng van Luxemburg heeft in onze Unie altijd grote invloed gehad. Bovendien hebben enkele van haar belangrijkste instellingen hier een plaats gevonden, het Hof van Justitie en de Rekenkamer, die tezamen met hun controlerende functie de integriteit van de Europese Unie bewaken. In het Begrotingspact dat deze maand werd ondertekend wordt de toezichthoudende taak van het Hof zelfs nog verder versterkt.

Luxemburg kenmerkt zich door een sterke, toekomstgerichte economie. Dit heeft ertoe geleid dat hier al vroeg het belang werd ingezien van onbelemmerde communicatie in Europa en de wereld. Aan vrije ondernemers werden op dit gebied kansen geboden. Naast een sterk financieel centrum is Luxemburg daarmee ook een media-land geworden. Het is interessant te zien hoe de technische ondersteuning daarvan vorm kreeg in een toonaangevende satelliet-industrie, die op haar beurt andere industrie aantrekt. Ik hoop vanmiddag bij mijn bezoek aan SES-ASTRA hier nader kennis mee te maken.

Luxemburg onderscheidt zich in ons werelddeel door ondernemersgeest, talenkennis en grote openheid jegens de buitenwereld. De sterke eigen identiteit is daarbij altijd behouden gebleven. Het innoverend karakter van zijn economie is een voorbeeld voor andere landen.

Mijnheer de Minister-President,

Gezien de lange tijd waarin U op het hoogste niveau Uw land hebt gediend, zou men U kunnen beschouwen als de verpersoonlijking van de stabiele en constructieve factor die Luxemburg in Europa is geworden. Onze gemeenschappelijke munt, die in de afgelopen maanden zo zwaar beproefd is, heeft zijn bestaan mede aan Uw initiatief te danken - en zijn voortbestaan in tijden van crisis mede aan Uw inspanningen. Dit is slechts een van de voorbeelden van Uw grote betrokkenheid bij de Europese Unie en de energie die U daar al vele jaren aan hebt besteed.

Ik nodig gaarne alle aanwezigen uit met mij het glas te heffen op Uw gezondheid, Mijnheer de Minister-President, en op een gelukkige toekomst voor alle Luxemburgers.