Toespraak van H.M. de Koningin ter gelegenheid van het aanbrengen van de decoratie “Kosovo 1999” op het vaandel van de Koninklijke Luchtmacht te Breda

27 maart 2013

Dames en heren betrokken bij de Koninklijke Luchtmacht,

De taak van onze moderne krijgsmacht is niet meer, zoals vroeger, beperkt tot de verdediging van ons volk en ons grondgebied. In de afgelopen decennia is de rol van de krijgsmacht uitgebreid, niet alleen tot de bescherming van de belangen van het gehele Koninkrijk, maar ook tot het bijdragen aan behoud en herstel van vrede en veiligheid elders in de wereld en aan de bevordering van de internationale rechtsorde. Buiten de landsgrenzen treedt de Nederlandse krijgsmacht op met eenheden van andere landen, meestal in VN-, NAVO- of EU-verband. Deze eigentijdse, omvangrijke opdracht, die veel van onze militairen vergt, is in onze grondwet vastgelegd.

Bij de uitoefening van deze taak speelt de luchtmacht een belangrijke rol. Het Nederlandse aandeel in de Kosovo-campagne in 1999, onder de vlag van de NAVO, is hiervan een goede illustratie. In samenwerking met onze bondgenoten heeft de Koninklijke Luchtmacht aan deze missie een indrukwekkende bijdrage geleverd. Dit succesvolle optreden in de Kosovo-crisis heeft bijna drie maanden geduurd. Er waren tientallen Nederlandse vliegtuigbemanningen bij betrokken, die werden ondersteund door talrijke luchtmacht-collega's ter plaatse en in Nederland. 

De luchtcampagne boven Kosovo vond plaats onder de druk van voortdurende dreiging. Dit gold zeker ook voor de taken die de Nederlandse vliegers waren toebedeeld. Hun moedig optreden heeft onmiskenbaar bijgedragen aan het welslagen van de campagne. Zij zijn er bovendien in geslaagd bij deze NAVO-interventie eigen verliezen te voorkomen en schade te beperken.

Kort samengevat: de luchtmacht heeft het uitstekend gedaan! De Minister van Defensie heeft dan ook besloten als blijk van grote waardering de herinnering aan deze internationale campagne in het vaandel van de Koninklijke Luchtmacht te doen vastleggen. Deze onderscheiding heeft vorm gekregen in een cravatte met het opschrift 'Kosovo 1999', die nu aan het vaandel zal worden gehecht. In een later stadium zal deze inscriptie een plaats krijgen in het vaandel zelf, als eervolle toevoeging aan de wapenfeiten van de luchtmacht uit de tweede wereldoorlog.

Graag feliciteer ik de Koninklijke Luchtmacht met deze bijzondere onderscheiding. De verlening van dit ereteken lijkt mij zeer passend in een jaar waarin het precies honderd jaar geleden is dat ons land begon met wat sindsdien is uitgegroeid tot onze Koninklijke Luchtmacht, die nationaal en internationaal in hoog aanzien staat.
Met veel genoegen zal ik thans overgaan tot het uitreiken van de cravatte.