Welkomstwoord van Zijne Majesteit de Koning, working dinner Nuclear Security Summit, Huis ten Bosch

24 maart 2014

De toespraak is uitgesproken in het Engels

Graag heet ik U allen van harte welkom in Koninklijk Paleis Huis ten Bosch. Mijn vrouw en ik zijn vereerd U allen hier te mogen ontvangen.

Dit Paleis dateert uit de 17de eeuw: voor Nederland een Gouden Eeuw waarin onze schepen de wereldzeeën bevoeren en waarin Rembrandt zijn Nachtwacht schilderde.

Als locatie voor internationale conferenties heeft dit Paleis heeft een rijke historie.

Mijn overgrootmoeder, Koningin Wilhelmina, stelde dit Paleis ter beschikking voor de Haagse Vredesconferenties, meer dan een eeuw geleden. De eerste vond plaats in 1899, op initiatief van de Russische Tsaar Nicolaas II.
Deze conferentie legde het fundament onder arbitrage als middel om internationale geschillen te beslechten.

De tweede Haagse Vredesconferentie, geïnitieerd door President Roosevelt, was in 1907.
Vierenveertig staten waren vertegenwoordigd. Zij waren verenigd door de overtuiging dat we als soevereine staten elkaar nodig hebben om onze wereld veiliger te kunnen maken.

Die overtuiging verenigt ons ook hier vandaag, als partners werkend aan Nuclear Security.

Voor het Koninkrijk der Nederlanden betekent het veel om bij te kunnen en te mogen dragen aan een veiliger wereldorde. Die betrokkenheid is geworteld in het gedachtengoed van Hugo Grotius, de vader van het volkenrecht. Niet voor niets heeft Den Haag zich de afgelopen eeuw ontwikkeld tot the International City of Peace and Justice.

Onze drijfveer is helder: gevaren die over grenzen heengaan, kun je alleen samen met anderen het hoofd bieden. Dat maakt internationale samenwerking tot een opdracht.

Voor het waarborgen van nucleair security geldt dat in bijzondere mate. We kunnen het ons niet permitteren verdeeld te zijn, nu de wereld op dit vlak meer onderling verbonden is dan ooit.

Er is veel gebeurd sinds de eerste Summit in Washington, in 2010. Ondanks verschillen van inzicht die er zijn, ondanks de complexiteit van het onderwerp, ondanks de vele factoren waarmee rekening moet worden gehouden, is het gelukt om het fundament te leggen onder een wereldwijde aanpak die de kans op nucleair terrorisme verkleint.

De bereidheid om te blijven investeren in wederkerig begrip en vertrouwen is essentieel. Dit proces is nog niet klaar, zoals we allen weten. Er is veel dat nog verdere uitwerking verdient.

Hoe kunnen industrieën, ziekenhuizen en onderzoeksinstellingen beter worden betrokken bij nucleaire beveiliging?

Hoe vergroten we de security awareness? En de transparantie over de veiligheid van installaties en materialen?
Hoe kan het NSS-proces in de toekomst het best gecontinueerd worden?

Dit zijn maar enkele vragen die deze dagen aan bod komen.

Aan het begin van de 16de eeuw schreef de bekende Nederlandse humanist Desiderius Erasmus al wat wij nu vanzelfsprekend vinden: 'Voorkomen is beter dan genezen'. Het is aan U als verenigde deelnemers aan de Nuclear Security Summit, om die wijze woorden in praktijk te brengen.

Door Uw aller aanwezigheid hier en Uw persoonlijke commitment geeft U de wereld een heldere boodschap. Een boodschap van samenwerking over grenzen heen. Een boodschap van hoop op een veiliger leven.

Ik wens U een succesvol vervolg van deze Summit toe!

Dank U wel.