Bescherming persoonlijke levenssfeer

De Mediacode heeft tot doel de persoonlijke levenssfeer van de leden van het Koninklijk Huis te beschermen. Zij is gebaseerd op internationale wet- en regelgeving en jurisprudentie op het gebied van privacybescherming.

Desgevraagd geeft de RVD advies aan de media of een foto de privésfeer betreft of niet. Media die de persoonlijke levenssfeer van de leden van het Koninklijk Huis respecteren worden uitgenodigd voor (privé) mediamomenten tijdens bijvoorbeeld de vakantie. Mocht de privacy door de media worden geschonden dan kunnen zij bijvoorbeeld bij volgende (privé) mediamomenten worden geweigerd.
 
De mediacode is niet bindend. Media beslissen zelf of ze wel of niet publiceren. Uiteindelijk is het aan de rechter om te beslissen of de publicatie van een foto een inbreuk is op de persoonlijke levenssfeer en of hiervoor een juridische rechtvaardiging bestaat.

Publicatie van foto's die de privésfeer betreffen, kan onrechtmatig zijn. De rechter heeft in verschillende uitspraken bepaald dat publicatie van dergelijke foto's alleen juridisch gerechtvaardigd is wanneer daarmee een bijdrage wordt geleverd aan een publiek debat over een zaak van algemeen belang. De journalistieke kwalificatie van 'nieuws' is derhalve op zichzelf geen juridisch toereikende rechtvaardiging voor een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.