Artikel 2: Functionele uitgaven van de Koning

Artikel 2 van de begroting van de Koning bevat de uitgaven die te maken hebben met de uitoefening van het koningschap en die gedaan worden door de Dienst van het Koninklijk Huis (DKH). Er zijn bedragen begroot voor de personele en materiële uitgaven van DKH, uitgaven voor luchtvaartuigen en uitgaven voor reis- en verblijfkosten bij bezoeken aan het Caribische deel van het Koninkrijk.

De raming voor 2020 is als volgt:

Raming functionele uitgaven 2020
Raming over 2020 Bedragen x € 1.000

Personeel Dienst van het Koninklijk Huis

18.547
Materieel Dienst van het Koninklijk Huis

9.895

Materiële uitgaven faunabeheer 303
Uitgaven voor luchtvaartuigen 810
Bezoeken aan het Caribische deel van het Koninkrijk 80
Totaal 29.635