Subsidie Kroondomein

Het Rijk verstrekt jaarlijks voor beheers- en inrichtingsmaatregelen van het Kroondomein (via de begroting van Economische Zaken en Klimaat) een subsidie aan de Kroondrager, als privaatrechtelijk vruchtgebruiker van het eigenlijke Kroondomein.

De Kroondrager kan onder dezelfde voorwaarden gebruikmaken van de betreffende subsidieregelingen als iedere andere private beheerder van bos- en natuurterreinen. Met andere woorden: als de economische eigenaar van deze grond niet de Kroondrager was geweest, dan had die persoon ook subsidie kunnen krijgen.

De subsidie betreft dus geen uitgaaf die samenhangt met de uitoefening van het koningschap. Daarom staat de subsidie ook niet op de begroting van de Koning, of in de extracomptabele bijlage bij de begroting van de Koning. Wel wordt in die bijlage verwezen naar de begroting van Economische Zaken.

Voor de subsidie gelden de voorwaarden van de provinciale subsidieverordeningen Natuur- en Landschapsbeheer en Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap van toepassing. De subsidie wordt verstrekt voor  agrarische natuur- en landschapsbeheer. De subsidie is bedoeld om  landbouwproductiemethoden te bevorderen die voldoen aan de eisen voor milieubescherming en natuurbeheer. Ook is de subsidie gericht op het  duurzaam in standhouden van landschappelijke elementen. De subsidie voor natuurbeheer wordt verstrekt om de duurzame ontwikkeling en instandhouding van bossen en natuurterreinen te bevorderen. Tevens biedt het een tegemoetkoming in de kosten van recreatief medegebruik.