Minister-president biedt Koning ontslag kabinet aan

Mededeling van het Kabinet van de Koning.

Minister-president drs. M. Rutte, heeft aan Zijne Majesteit de Koning het ontslag van alle ministers en staatssecretarissen aangeboden. De Koning heeft de ontslagaanvraag in overweging genomen en de minister-president, ministers en staatssecretarissen verzocht al datgene te blijven verrichten, wat zij in het belang van het Koninkrijk noodzakelijk achten.

Op verzoek van de minister van Economische Zaken en Klimaat, ir. E.D. Wiebes, en op voordracht van de minister-president heeft de Koning heden met onmiddellijke ingang op de meest eervolle wijze ontslag verleend aan de minister van Economische Zaken en Klimaat onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten door de minister aan hem en het Koninkrijk bewezen. Het beheer van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt gevoerd door de minister van Infrastructuur en Waterstaat, drs. C. van Nieuwenhuizen-Wijbenga.