Subsidieaanvraag deel van Kroondomein toegekend door ministerie van LNV

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de subsidieaanvraag van Het Kroondomein toegekend. Dat heeft het ministerie in een brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt. Afgelopen november diende Het Kroondomein een subsidieaanvraag in voor het beheer van het gebied voor de komende zes jaar (1 januari 2022 – 31 december 2027). 

Het Kroondomein heeft de natuurbeheersubsidie niet voor het gehele gebied aangevraagd, maar voor een deel ervan. Er is geen natuurbeheersubsidie aangevraagd voor de gebieden die drie maanden per jaar niet worden opengesteld. Voor de gebieden die het hele jaar open zijn, de rustgebieden, de heides, monitoring, schapenbegrazing en het agrarisch natuurbeheer is wel een aanvraag gedaan. 
 
De beschikking bedraagt € 760.000 per jaar, voor zes jaar zo’n € 4,5 miljoen. De beschikking past in het Natuurbeheerplan 2022 van de provincie Gelderland. De subsidie is een gedeeltelijke dekking van de kosten van het beheer. 
 
Het Kroondomein hanteert een natuurvolgend beheer. Recreanten zijn welkom, maar de natuurwaarden staan voorop. Een deel van Het Kroondomein zal vanuit die visie op natuurbeheer ook komende jaren drie maanden per jaar niet worden opengesteld voor bezoekers. Het gaat om ongeveer 3400 hectare. Voor dit gebied is dan ook geen subsidie aangevraagd. Zo’n 1300 hectare is het gehele jaar open voor bezoek en 1600 hectare (rustgebieden, ecoducten) blijft ongewijzigd jaarrond gesloten. Het Kroondomein doet dit om het unieke karakter van het natuurgebied en de rust en stilte die daarbij hoort, te kunnen behouden. Op deze manier kunnen recreanten ook de komende jaren genieten van de bossen en heidelandschappen met de daar verblijvende edelherten, damherten, reeën en wilde zwijnen.  

Met de nieuwe subsidievoorwaarden van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, gelden voor Het Kroondomein dezelfde voorwaarden als voor elk ander natuurgebied in Nederland. De voorwaarden komen inhoudelijk overeen met die van de provincie Gelderland en sluiten aan bij de recreatiezonering Veluwe die door de provincie is vastgesteld. De bedragen komen overeen met de provinciale Subsidie Natuur en Landschap. Er is door het Kroondomein in vergelijking met de voorgaande subsidieperiode voor minder terrein subsidie aangevraagd maar de algemene hoogte van de vergoedingen voor het natuurbeheer – zoals die van toepassing zijn op elk ander natuurgebied - zijn onder andere door inflatie en verhoging van het subsidiepercentage gestegen.