Toespraak van H.M. de Koningin, 24 oktober 2007

tijdens het staatsbanket aangeboden door de President van India op de eerste dag van het staatsbezoek aan India

New Delhi, 24 oktober 2007

Mevrouw de President,

Allereerst wil ik U gaarne van harte gelukwensen met Uw verkiezing tot president en U kracht en wijsheid toewensen bij de vervulling van de belangrijke taken die aan dit hoge ambt zijn verbonden. Graag ook wil ik U danken voor de zeer gewaardeerde uitnodiging Uw land te bezoeken en hier vanavond met mijn zoon, Prins Willem-Alexander, en mijn schoondochter, Prinses Máxima, Uw gast te zijn.

Mijn familie en ik hebben Uw land al verschillende malen bezocht en hebben reeds eerder de gelegenheid gehad de rijkdom en verscheidenheid van de bevolkingsgroepen en beschavingen van India te leren kennen en waarderen. In 1986 brachten mijn man en ik bovendien het eerste Nederlandse staatsbezoek aan Uw land en twee jaar later bezocht President Venkataraman het onze. Dit tweede staatsbezoek nú heeft daarom een bijzonder karakter. Het staat in het teken van de grote veranderingen die zich de afgelopen twintig jaar hebben voltrokken, zowel binnen India als ten aanzien van zijn positie in de wereld.

India heeft in de afgelopen jaren de plaats in de wereldeconomie en in de wereldpolitiek ingenomen die het op grond van de omvang en de talenten van zijn bevolking toekomt. Het reusachtige potentieel aan arbeidzaamheid en intellect van Uw bevolking was natuurlijk al lang bekend, maar heeft zich de laatste jaren ten volle ontwikkeld. Dat heeft tot een ongekende economische expansie geleid, die overal ter wereld - en ook in ons land - haar invloed doet gelden. De kansen op samenwerking tussen het Indiase en het Nederlandse bedrijfsleven zijn daarmee verder toegenomen. De belangstelling daarvoor vanuit ons land komt onder andere tot uitdrukking in de economische missie die op dit moment India bezoekt.

De bewonderenswaardige economische groei van India is gepaard gegaan met het behoud van de democratische instellingen en bestuursvormen die Uw land sinds zijn ontstaan kenmerken. Daarbij sluit de regering niet de ogen voor de ernstige noden die nog heersen in grote delen van dit sub-continent. Wij hopen tijdens deze reis ook persoonlijk kennis te nemen van de wijze waarop uw regering deze veelomvattende uitdaging aanpakt.

Een ander thema waaraan wij aandacht willen besteden is water, een onderwerp waarmee ons land, dat, zoals men zegt, aan de strijd met het water zijn bestaan te danken heeft, vanouds vertrouwd is. Ook Uw land kent de problemen van het waterbeheer. Het graven van kanalen en de aanleg van irrigatiewerken en spaarbekkens is ook hier een traditie die al tientallen eeuwen bestaat.

De beheersing van het water is voor elk land van levensbelang, zeker wanneer, zoals in India, perioden van droogte en waterschaarste worden afgewisseld met die van onstuimige regenval en grote overstromingen. Bij de verwezenlijking van de Millennium Development Goals, die onze beide landen hebben onderschreven, neemt de aanpak van de waterproblematiek een centrale plaats in. Het vraagstuk heeft een nieuwe dimensie gekregen door de toenemende internationale aandacht voor aantasting van het milieu en klimaatverandering. Deze grote problemen kunnen alleen in onderlinge samenhang en in mondiaal verband worden aangepakt. Het strategisch partnerschap van India en de Europese Unie dat in 2004 in Nederland werd gesloten, kan hierbij van nut zijn. Dit partnerschap stimuleert immers samenwerking op uiteenlopende gebieden, waaronder ook het beleid ten aanzien van duurzame ontwikkeling en klimaatverandering.

Uw minister-president heeft in zijn rede ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van India's onafhankelijkheid er aan herinnerd dat een van de idealen van de "founding fathers" was te zorgen voor "equality of all and empowerment of the weak and the marginalized". De overheid vervult daarin de belangrijke functie gunstige voorwaarden voor kleinschalig ondernemerschap te scheppen en een sociaal vangnet te creëren. Hier ligt echter ook een taak voor de private sector. Microfinanciering is een van de instrumenten waarmee deze sector een bijdrage kan leveren aan een economische groei waarin alle lagen van de bevolking kunnen participeren. Juist op dit gebied heeft India een rijke, eigen traditie van zelfredzaamheid, die gebaseerd is op de daadkracht en ondernemingslust van Uw volk. In het seminar "Inclusion through Water and Finance", dat hier dezer dagen wordt gehouden, zal aan de samenhang tussen deze beide thema's, water en microfinance, aandacht worden geschonken.

Mevrouw de President,

Uw land is ontstaan uit verzet tegen de koloniale overheersing, maar dit verzet had een zeer bijzonder karakter. Mahatma Gandhi, de vader van de natie, riep op tot geweldloosheid en verdraagzaamheid. Deze oproep zou voor de wereld van vandaag, die nog steeds door geweld geteisterd wordt, geschreven kunnen zijn.

De grondleggers van India hebben gestalte gegeven aan beginselen van een wereldorde die gedragen wordt door geweldloosheid, tolerantie en gelijkberechtiging. De belangrijke rol die Uw land vervult in de organisatie van de Verenigde Naties en die onder andere tot uiting komt in de actieve deelname aan verschillende vredesmissies past in deze traditie. De wereldgemeenschap is U hiervoor veel dank verschuldigd.

Mevrouw de President,

India en Nederland zijn niet goed te vergelijken. De verschillen zijn zoveel groter dan de overeenkomsten. Ondanks de grote afstand die ons scheidt hebben inwoners van onze landen elkaar al eeuwen geleden ontmoet, vruchtbaar samengewerkt en kennis genomen van elkaars culturen en ideeën. Die intellectuele en culturele belangstelling is door de eeuwen heen blijven bestaan en wordt opnieuw benadrukt in een Memorandum of Understanding over onze toekomstige culturele samenwerking op tal van gebieden, dat vandaag is getekend. Een interessant element zijn de archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie (de VOC), die door de Unesco tot Werelderfgoed zijn uitgeroepen en die belangrijk zijn voor de studie van de Indiase geschiedenis. Het is verheugend te zien dat jonge Indiase en Nederlandse historici onlangs nieuwe samenwerkingsprojecten op dit gebied hebben geëntameerd.

Dit, Mevrouw de President, is een enkel voorbeeld van de intensieve en vruchtbare samenwerking die tussen onze landen bestaat en die wellicht door dit bezoek verder zal worden aangemoedigd.

Gaarne hef ik het glas op Uw gezondheid, Mevrouw de President, op die van Uw echtgenoot en op een voorspoedige toekomst voor het Indiase volk.