Toespraak van Hare Majesteit de Koningin, 27 februari 2008

bij het galadiner ter ere van de President van Mozambique en mevrouw Guebuza

Den Haag, Paleis Noordeinde, 27 februari 2008

Mijnheer de President,

Gaarne heet ik U en mevrouw Guebuza welkom bij Uw officiƫle bezoek aan ons land.

U bent de derde president van Mozambique die Nederland bezoekt. Bovendien bent U hier allerminst op onbekend terrein, want zowel in 1983 als in 1989 vergezelde U Uw ambtsvoorgangers, eerst als minister van Binnenlandse Zaken, later als minister van Transport en Communicatie. Ik herinner mij ook het bezoek dat U in 2004 aan Nederland bracht, toen U kandidaat was voor het presidentschap. Kort gezegd, mijnheer de President, U bent in ons land een goede bekende - en daarom des te meer welkom.

Ondanks het feit dat Uw land als onafhankelijke staat nog maar enkele decennia bestaat, heeft het een bewogen geschiedenis. De langdurige burgeroorlog die Mozambique heeft geteisterd, heeft een snelle ontwikkeling ernstig bemoeilijkt. Pas na 1992 kon een begin worden gemaakt met de wederopbouw. Daarnaast is ook de natuur soms een vijand gebleken. In 2000 heeft mijn zoon, Prins Willem-Alexander, de ontstellende gevolgen gezien van de enorme overstromingen waardoor Uw land toen was overvallen. En nog geen twee maanden geleden vielen er opnieuw slachtoffers bij overstromingen en werden velen dakloos. Deze keer bleek gelukkig wel dat de maatregelen die Uw land heeft getroffen om natuurgeweld het hoofd te bieden, de gevolgen van deze ramp hebben weten te beperken.

Ondanks deze tegenslagen is er in Uw land een duidelijke economische ontwikkeling waar te nemen. Voor een belangrijk deel is deze gebaseerd op het potentieel van Mozambique zelf en van de grondstoffen en energiebronnen waarover het beschikt. Verhoogde productiviteit van de landbouw - door U aangeduid als De Groene Revolutie - speelt hierbij een belangrijke rol. De ontwikkeling wordt bovendien gesteund door landen die het lot van Mozambique ter harte gaat. De samenwerking met deze landen richt zich vooral op bestrijding van armoede en op structurele ontwikkeling, waarbij de verbetering van het onderwijs, de gezondheidszorg en de toegankelijkheid van schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen prioriteiten zijn. De keuze van Mozambique als een van de landen waarin de Verenigde Naties haar nieuwe efficiency-plan Delivering as One wil uitvoeren, zal het nastreven van de Millennium Goals in Uw land verder bevorderen.

Daarnaast zien wij hoe Uw regering zich inspant voor de verbetering van goed bestuur en versterking van de democratische structuren. Een van de elementen daarbij is het meerpartijenstelsel dat Uw land thans kenmerkt en waarvan U zelf altijd de voornaamste pleitbezorger bent geweest. Ons land is er trots op in het proces van democratische ontwikkeling, decentralisatie en steun aan politieke partijen en maatschappelijk middenveld een rol te kunnen vervullen - en zal dat ook graag blijven doen.

Mijnheer de President,

Zoals U weet heeft de Nederlandse belangstelling voor Uw land een lange geschiedenis. Onze handelsbetrekkingen dateren al uit de vroege achttiende eeuw en kwamen vooral in de negentiende tot bloei. In de twintigste eeuw ontstonden hier solidariteitsbewegingen die sympathiseerden met de onafhankelijkheidsstrijd van Mozambique en met de strijd die Uw land als 'frontlijnstaat' voerde tegen de apartheid. Dit alles heeft geleid tot een intensieve samenwerking tussen onze beide landen op een veelheid van terreinen, waarvan ik er enkele heb genoemd. De successen die daarmee zijn behaald, zijn verheugend en houden een duidelijke belofte in voor de toekomst.

Gaarne nodig ik alle aanwezigen uit met mij het glas te heffen op Uw gezondheid, mijnheer de President, op die van mevrouw Guebuza, en op een voorspoedige toekomst voor het volk van Mozambique.