Over de Troonrede

Op Prinsjesdag spreekt de Koning in zijn functie als staatshoofd de Troonrede uit. De regering maakt in de Troonrede haar plannen voor het komende jaar bekend.

De Troonrede wordt uitgesproken in een Verenigde Vergadering van de Staten Generaal, dit is een gezamenlijke vergadering van de Eerste en Tweede Kamer. Het uitspreken van de Troonrede is in de Grondwet bepaald:

"Jaarlijks op de derde dinsdag van september of op een bij de wet te bepalen eerder tijdstip wordt door of namens de Koning in een verenigde vergadering van de Staten-Generaal een uiteenzetting van het door de regering te voeren beleid gegeven."

In de Grondwet worden geen eisen gesteld aan de volgorde, lengte en inhoud van de Troonrede. Dit kan dus per jaar verschillen.