Koning brengt digitaal werkbezoek aan organisatoren Tweede Kamerverkiezing 2021

Zijne Majesteit de Koning heeft vrijdag 12 maart een online werkbezoek gebracht aan de organisatoren van de Tweede Kamerverkiezing 2021. Vanwege het coronavirus heeft de overheid bijzondere maatregelen genomen om te waarborgen dat iedereen veilig kan stemmen.

Bij het werkbezoek aan de Kiesraad, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG), Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) en de gemeenten Rotterdam en Vught sprak de Koning met de organisaties over de voorbereidingen voor de verkiezingen op 15, 16 en 17 maart.

In totaal zijn tijdens de verkiezing ruim 11.000 stemlokalen beschikbaar. Tientallen gemeenten gebruiken niet alleen gebouwen, maar ook tenten of ‘drive-through stembureaus’. De gemeenten zijn onder meer verantwoordelijk voor de bemensing van de stembureaus, het drukken en toesturen van stempassen en het verloop van het stem- en telproces.

Rotterdam beschikt over 411 stemlokalen (tegen 375 in 2017), een uitdaging was voldoende locaties te vinden die ruim genoeg zijn om veilig te stemmen. De helft van de vertrouwde locaties viel af en fietsteams gingen in de wijken op zoek naar geschikte alternatieven. In totaal zijn zo’n 10.000 vrijwilligers bij de verkiezingen in Rotterdam betrokken. De gemeente Vught heeft al ervaring met verkiezingen onder het coronaregime in november 2020, in verband met een nieuwe gemeenteraad door de gemeentelijke herindeling. Onder meer zijn toen een ‘drive-through stembureau’ ingezet en een seniorenbus die mensen op aanvraag naar het stembureau brengt.

In de Tijdelijke wet verkiezingen COVID-19 is vastgelegd hoe de verkiezingen veilig kunnen verlopen met inachtneming van het coronavirus. Zo zijn mogelijkheden gecreëerd voor mensen die tot de risicogroepen behoren: 70-plussers kunnen per brief stemmen en in alle gemeenten is het mogelijk om vervroegd te stemmen, op 15 en 16 maart. In de stemlokalen worden speciale voorzieningen getroffen om veilig te kunnen stemmen, zoals looproutes, desinfecteergel en kuchschermen.

De VNG heeft samen met de NVVB een quick scan uitgevoerd naar de uitvoeringsconsequenties van de Tijdelijke wet verkiezingen COVID-19, met als conclusie dat door de voorgestelde stapeling van maatregelen een groot beroep wordt gedaan op de uitvoeringscapaciteit van gemeenten en de belastbaarheid van medewerkers. Daarbij hebben zij zich sterk gemaakt voor de praktische uitvoerbaarheid van de maatregelen.

De Kiesraad is een adviesorgaan van regering en parlement en treedt op als centraal stembureau. Als centraal stembureau is de Kiesraad verantwoordelijk voor de kandidaatstelling en voor de vaststelling van de uitslag op landelijk niveau. Daarnaast is de raad expertisecentrum op het gebied van kiesrecht en verkiezingen en heeft samen met het ministerie van BZK een Informatiepunt Verkiezingen ingericht. Het ministerie heeft op basis van de totstandgekomen tijdelijke wetgeving een Verkiezingentoolkit voor gemeenten beschikbaar gesteld en ondersteunt de gemeenten bij de voorbereiding van de verkiezing.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en waar mogelijk tijdens (online) werkbezoeken met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis en de inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie.

RVD, nr. 70