Koninklijk Paar brengt streekbezoek aan het Hogeland

Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen dinsdag 14 mei een streekbezoek aan het Hogeland in de provincie Groningen. Het Koninklijk Paar bezoekt de gemeenten Het Hogeland en Eemsdelta. Het Hogeland is een streek in het noorden van Groningen, grenzend aan de Waddenzee. De streek dankt zijn naam aan de hoge ligging van het land, ontstaan door de aanslibbing vanuit zee. Het uitgestrekte, agrarische landschap kenmerkt zich door kwelders met een grote diversiteit aan flora en fauna en wierden die zijn opgericht om de bebouwing en het vee te beschermen bij hoogwater. Het Koninklijk Paar legt dit bezoek af om met inwoners van de dorpen Winsum, Zoutkamp, Noordpolderzijl, Stedum en Bedum in gesprek te gaan over het cultuur- en natuurhistorisch erfgoed, de kansen en uitdagingen in de agrarische sector en de visserij en de sociale cohesie en leefbaarheid in de streek.

Winsum: sociale cohesie en cultuurhistorisch erfgoed

Het Koninklijk Paar start de dag met een bezoek aan mini-samenleving de Tirrel. Het gebouw biedt onderdak aan verschillende organisaties in het sociale domein, zoals zorg, onderwijs en sport. Hierdoor is de Tirrel een ontmoetingsplaats voor iedereen in het dorp. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima krijgen een rondleiding door het pand en ontmoeten hier onder meer verpleegkundigen, leerlingen en inwoners. Afsluitend opent het Koninklijk Paar samen met een aantal gebruikers van het complex officieel de Tirrel. Vervolgens bezoekt het Koninklijk Paar het historische centrum van Winsum. Winsum is in 2020 door de ANWB uitgeroepen tot mooiste dorp van Nederland. Het dorp heeft een beschermd dorpsgezicht met diverse Rijksmonumenten. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima maken met twee dorpsgidsen een korte wandeling langs het cultuurhistorisch erfgoed en ontmoeten lokale ondernemers.

Zoutkamp: garnalenvisserij

Het Koninklijk Paar bezoekt vervolgens Zoutkamp. Zoutkamp was oorspronkelijk een vissershaven en staat nog altijd bekend om de garnalenvisserij. Deze beroepsgroep heeft te maken met aangescherpte stikstofnormen en regulering vanwege de Waddenzee als Natura 2000-gebied. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima worden in Zoutkamp welkom geheten door de zogenoemde Garnalenkoningin en ontmoeten onder meer een garnalenpeller en een nettenboeter die een toelichting geven op hun werk en de situatie in Zoutkamp. In het Visserijmuseum gaat het Koninklijk Paar vervolgens met vissers in gesprek over de moeilijkheden in de garnalenvisserij, maar ook over de mogelijkheden en het toekomstperspectief.

Noordpolderzijl: kust, kwelder en natuurbeheer

Het buurtschap Noordpolderzijl ligt aan de Waddenzee en heeft de kleinste zeehaven van Nederland. De haven is enkel bij hoogwater bereikbaar. Bij laagwater valt de haven geheel droog. Het Natura 2000-gebied heeft uitgestrekte graslanden met een rijk insectenleven en is een rust- en broedplaats voor verschillende vogelsoorten. Een boswachter van Natuurmonumenten leidt het Koninklijk Paar al wandelend door de kwelder en langs de zeedijk. Hij geeft uitleg over de flora en fauna en het beheer van dit gebied waar land en zee samenkomen.

Stedum: agrarische sector

In Stedum gaan Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima langs op een boerenmelkveebedrijf. Na een korte rondgang langs de koeien, met een toelichting op de werkzaamheden en innovaties in het bedrijf, vindt er een gesprek plaats met een aantal boeren uit de gemeenten Eemsdelta en Het Hogeland over de huidige situatie en de toekomst van de landbouw in de regio. Thema’s als agrarisch ondernemerschap, innovatie, milieu, stikstof en de omschakeling naar meer biologische vormen van landbouw komen daarbij aan bod.

Bedum: woonklimaat en herindeling

Afsluitend bezoeken Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima het grootste dorp van de gemeente Het Hogeland. Bedum heeft, net als Winsum, een beschermd dorpsgezicht dat bepaald wordt door de toren van de Walfriduskerk. Deze staat 4,2 graden uit het lood en is daarmee schever dan de toren van Pisa. Het Koninklijk Paar ontmoet een aantal inwoners die vertellen over de centrumfunctie van Bedum en hun ervaringen met en de gevolgen van de gemeentelijke herindeling in 2019. De kansen voor het dorp en de rol en nabijheid van de overheid worden hierbij besproken.

RVD, nr. 110