Toespraak van H.M. de Koningin tijdens het staatsbanket ter gelegenheid van het staatsbezoek aan Singapore

De toespraak is uitgesproken in het Engels.

Mijnheer de President,

Het is een groot genoegen hier vandaag uw gast te mogen zijn. De dynamiek van Singapore laat niemand onberoerd. Wij hebben dat zelf al vele malen mogen ervaren: Singapore bruist.

Uw land neemt een zeer bescheiden plaats in op de globe. Maar Singapore is een land van grote betekenis en in vele opzichten een voorbeeld van vooruitgang. Over de hele wereld treft men belangstelling en bewondering voor de prestaties van Uw land. Het is indrukwekkend te zien hoe de bevolking erin is geslaagd hier binnen één generatie een economie op te bouwen die tot de meest geavanceerde ter wereld behoort. Dat is het resultaat van uitzonderlijk hard werk, maar ook van inventiviteit, visie en leiderschap van degenen die verantwoordelijkheid droegen en dragen. Singapore laat zien hoe ver een land kan komen zonder bodemschatten en natuurlijke rijkdommen. Kennis is de grondstof, geloof in eigen kracht de energiebron.

Nederland is op tal van manieren met uw land verbonden en hecht grote waarde aan de samenwerking die op allerlei terreinen tot bloei is gekomen. Dat geldt vooral sectoren als water, gezondheid, voedsel en geavanceerde technologie, die essentieel zijn voor een houdbare groei en een hoge kwaliteit van leven.

Onze banden zijn echter niet alleen van economische en technologische aard. Als partners werken Singapore en Nederland samen aan het veiliger maken van de zeeën door de bestrijding van piraterij. Vrede en veiligheid vereisen inzet en inspanning. Wij denken ook met dankbaarheid terug aan de belangrijke bijdrage die artsen en verpleegkundigen uit Singapore hebben geleverd aan de medische zorg in kamp Holland in de Afghaanse provincie Uruzgan. Velen hebben hun leven aan hen te danken.

Wederzijds begrip en openheid zijn altijd de basis geweest van onze samenwerking, al vanaf de geboorte van het moderne Singapore. De rol die premier Lee Kuan Yew heeft gespeeld, is ook in ons land niet vergeten. Wij weten hoe hij mensen inspireerde en leiding gaf aan de indrukwekkende transformatie van Singapore. Als een dirigent wist hij uit vele muzikanten één orkest te vormen, dat waardering oogstte in de hele wereld.

Integriteit was daarbij een belangrijke sleutel. Wie van anderen een hoge inzet vraagt, moet ook hoge eisen stellen aan zichzelf. Doordat veel werd gevraagd, werd ook veel tot stand gebracht. 'Wie niet bereid is iets op zich te nemen, weet niet wat plicht is.' Die wijze woorden van Confucius lopen als een rode draad door de geschiedenis van het moderne Singapore.

Het vervult ons met trots dat een landgenoot - Albert Winsemius - de gelegenheid kreeg premier Lee jarenlang als speciaal adviseur met zijn kennis en ervaring bij te staan, in vriendschap en verbondenheid.

Het is in die geest van vriendschap en verbondenheid dat Nederland de samenwerking met Singapore wil voortzetten en uitbreiden. Wij hopen dat volgend jaar een nieuwe impuls kan worden gegeven aan de vrije handel en de samenwerking tussen Singapore en de Europese Unie. Hiermee zou ons eigen streven naar verdieping van de bilaterale betrekkingen ook verder worden ondersteund.

Graag nodig ik alle aanwezigen uit met mij het glas te heffen op uw gezondheid, Mijnheer de President, en op de voorspoedige voortzetting van de vriendschappelijke betrekkingen tussen onze landen.