Toespraak van Koning Willem-Alexander bij het staatsbanket ter gelegenheid van het staatsbezoek van de president van India, Ram Nath Kovind, Amsterdam

De toespraak is uitgesproken in het Engels.

Meneer de President, excellenties, dames en heren,

Namasté.

Wij voelen ons vereerd dat U een bezoek brengt aan Nederland.

Allereerst zou ik als eerbetoon aan alle slachtoffers in Oekraïne, U allen willen vragen te gaan staan en gezamenlijk een minuut stilte in acht te nemen.

---

Nu zich dichtbij ons land een ongekende nachtmerrie afspeelt, is het cruciaal dat wij de contacten met onze partners in de wereld sterk houden. India is een zeer relevante partner voor Nederland. De dialoog met India is van grote betekenis, juist nu.

Het is een bijzonder jaar voor Uw land. Vijfenzeventig jaar geleden verwierf India zijn onafhankelijkheid. De internationale gemeenschap verwelkomde een nieuw, zelfbewust land met een ongelofelijk potentieel aan menselijk talent.

U, meneer de President, heeft de hele geschiedenis van het onafhankelijke India meegemaakt. U symboliseert de opbloei van India en de kansenrijkdom die is ontstaan, ook voor bevolkingsgroepen die vroeger buitengesloten waren. In Uw lange loopbaan heeft U actief aan die ontwikkeling bijgedragen. 

Wij vieren de mijlpaal van 75 jaar onafhankelijkheid samen met U en wensen het Indiase volk in al zijn verscheidenheid van harte geluk!  

Twee en een half jaar geleden, in oktober 2019, waren wij Uw gast. Wij kunnen ons de werkelijkheid waarin wij toen leefden nauwelijks meer voorstellen. Enkele maanden na onze laatste ontmoeting werd de wereld geraakt door een pandemie die ons allen zwaar op de proef stelde. Ik weet hoe groot de impact was - en nog steeds is - op de mensen in India. Ook in Nederland hebben wij geworsteld met de verschrikkelijke gevolgen van de pandemie.

Ik ben dankbaar dat wij elkaar in die moeilijke tijd actief hebben kunnen bijstaan. Opnieuw bleek: samenwerking tussen India en Europa is waardevol, in lichte en donkere tijden!

Dat geldt ook op dit moment. De vrede in Europa, de veiligheid in de wereld en de toekomst van de op regels gestoelde internationale ordening zijn in het geding door de Russische invasie van het vrije en democratische Oekraïne. Het is essentieel dat wij als vrije landen elkaar vasthouden nu de internationale rechtsorde op het spel staat.

Meneer de President, in augustus 1947 was Nederland een van de eerste landen die diplomatieke betrekkingen aanging met het onafhankelijke India. Onze toenmalige ambassadeur was erbij toen Nehru in het parlement de onafhankelijkheid uitriep. Wij zijn er trots op dat onze vriendschap zich in de afgelopen 75 jaar steeds verder heeft verdiept. En wij zijn dankbaar dat jaar in jaar uit zoveel Indiërs in ons land actief zijn, als student, onderzoeker, IT-specialist of ondernemer. Een aantal van hen is in ons midden vanavond!

Elk jaar komen er in India evenveel mensen bij als er in het totale Koninkrijk der Nederlanden leven. Eén op de zes aardbewoners is Indiër. Des te groter is onze bewondering voor alles wat U in Uw immense land tot stand weet te brengen.

De Koningin - die de secretaris-generaal van de VN ondersteunt als pleitbezorger voor inclusieve financiering voor ontwikkeling – vertelt me over Uw indrukwekkende prestaties in de strijd tegen armoede. Honderden miljoenen mensen hebben toegang gekregen tot financiële diensten. Een geweldige sprong vooruit.

India heeft als economische grootmacht een beslissende rol bij het bereiken van de duurzaamheidsdoelen van de VN. De ogen van de wereld zijn verwachtingsvol op U gericht. Wij kijken uit naar het Indiase voorzitterschap van de G20, vanaf eind dit jaar. Heel graag draagt Nederland eraan bij om daarvan een succes te maken!

Tijdens ons Staatsbezoek aan Uw land in 2019 hebben mijn vrouw en ik gezien hoeveel India en Nederland gemeenschappelijk hebben.

Samen proberen wij de gevolgen op te vangen van de klimaatverandering, die onze leefwereld aantast. De natuurlijke rijkdommen van onze aarde staan op het spel en onze economieën staan onder druk. In de eerste plaats de landbouw.

Nederland heeft de technologie om te zorgen dat bij droogte geen druppel kostbaar water wordt verspild. We zijn er trots op die met U te kunnen delen.

Vanzelfsprekend is het even belangrijk de oorzaak van klimaatverandering aan te pakken en samen de overstap te maken naar hernieuwbare energie. Hier kunnen wij veel van U leren. Meer dan een derde van de elektrische energie in Uw immense land komt inmiddels uit hernieuwbare bronnen. Ik ben ervan overtuigd dat we elkaar verder kunnen versterken, bijvoorbeeld bij wind op zee.

Meneer de President, iedereen die zich verdiept in Uw land is verbluft door de culturele rijkdom en de diversiteit. Een diversiteit die het waard is om te koesteren en beschermen!

India is het land van Bollywood en bètabreinen.

Van Himalaya en hightech.

Van Mahatma Gandhi en megasteden.

Van Ramayana en rule of law.

Maar bovenal is India een land met een ongelofelijke energie en een grenzeloos optimisme.

In dit jaar waarin India zijn onafhankelijkheid viert, wens ik het Indiase volk al het goede toe voor de toekomst. Dat het een toekomst mag zijn van vrede, vrijheid en voorspoed. Een toekomst waarin de stem van verdraagzaamheid mensen blijft inspireren. Een toekomst waarin India over de hele wereld vriendschap en bewondering zal oogsten. En waarin we met respect voor elkaar de internationale afspraken die we met elkaar hebben gemaakt, hoog houden.

Vrijheid, veiligheid en democratie zijn geen gegeven. Maar samen kunnen wij deze waarden – waar we samen voor staan – beschermen!

Mag ik U allen vragen het glas met mij heffen.

Meneer de President, Mevrouw Kovind, op Uw beider gezondheid en geluk.

Op India.