Openingswoord van Prinses Beatrix bij de start van het Koninkrijksjeugdparlement, Sint Maarten

Leden van het Koninkrijksjeugdparlement, dames en heren,

Wij delen een geschiedenis van tweehonderd jaar binnen één Koninkrijksverband. Die geschiedenis is van ons samen; van alle inwoners van de vier landen van ons Koninkrijk, met inbegrip van de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Iedere generatie kijkt op haar eigen manier naar het verleden, het heden en de toekomst. Iedere nieuwe generatie heeft daarbij de behoefte eigen accenten te zetten en een eigen koers te bepalen. In een democratie kan dat niet zonder ontmoeting en debat.

Vandaag en de komende dagen bent U als leden van het Koninkrijksjeugdparlement bijeen om elkaar te ontmoeten en om te debatteren over onderwerpen die ons allen raken. Dat ik daarbij aanwezig mag zijn, waardeer ik zeer! Ook al ben ik niet van Uw generatie, ik voel mij toch bijzonder betrokken en welkom!
Deze bijeenkomst wordt gedragen door jonge mensen uit alle delen van ons Koninkrijk. Iedereen brengt eigen ervaringen, kennis, talenten, visies en meningen mee. Verschillende tradities en karakters komen samen. Dat is voor alle deelnemers spannend. Debatteren is immers méér dan anderen proberen te overtuigen van het eigen gelijk. Debatteren is ook: luisteren naar anderen en de moed hebben eigen opinies bij te stellen. De zin van een gemeenschappelijke bezinning is dat mensen gehoord worden en dat goede ideeën weerklank vinden.

Dat het jeugdparlement hier op Sint Maarten bijeen komt, is waardevol. We kunnen ons alleen goed rekenschap geven van de betekenis van 200 jaar Koninkrijk, als we ieders perspectief daarbij betrekken en als de inbreng van alle delen van ons Koninkrijk tot zijn recht kan komen. Voor mensen uit Nederland - jong en minder jong - kan het verfrissend zijn in deze omgeving na te denken over onze toekomst. De passaat die over Sint Maarten waait geeft een andere 'gevoelsatmosfeer' dan de zuidwester bij Hoek van Holland. En een cacaoboom bij Philipsburg geeft een andere schaduw dan een Hollandse eik bij Burgh Haamstede. Die gevarieerdheid kan ervaren worden als een rijkdom.

Wij kennen vele culturele tradities die soms sterk van elkaar verschillen. Onze gezamenlijke geschiedenis heeft bittere perioden en tijden van hoop en verwachting gekend. Ondanks de - soms grote - verschillen in ervaring en beleving die er zijn, zijn wij al twee eeuwen in één Koninkrijk verbonden. Dat is veelzeggend.

Zonder verschillen van inzicht te verdoezelen, is het goed om oog te hebben voor wat ons verbindt en voor de positieve krachten die overal in ons Koninkrijk werkzaam zijn.

Ik hoop dat deze bijeenkomst bijdraagt aan verrijking van kennis, verbreding van perspectief en aan een prikkelende uitwisseling van ervaringen. Het is goed als een nieuwe generatie zich actief mengt in het debat over de samenwerking binnen ons Koninkrijk en nieuwe ideeën aandraagt. Voor mensen van mijn generatie geeft het vertrouwen zoveel jonge mensen te zien en te ontmoeten die zich medeverantwoordelijk voelen voor onze gezamenlijke toekomst. Uw enthousiasme is aanstekelijk!

Ik wens alle leden van het Koninkrijksjeugdparlement boeiende en avontuurlijke debatten toe. Veel succes en vooral ook veel plezier!

Graag overhandig ik nu de voorzittershamer aan de voorzitter van het Koninkrijksjeugdparlement (tevens voorzitter van het team Sint Maarten): mejuffrouw Trumane Trotman.