Subsidieaanvraag beheer Kroondomein 2022-2027

Het Kroondomein heeft een subsidieverzoek ingediend voor het beheer van het gebied voor de komende zes jaar (1 januari 2022 – 31 december 2027). Het Kroondomein vraagt de natuurbeheersubsidie niet voor het gehele gebied aan, maar voor een deel ervan. Uitgezonderd zijn de gebieden die drie maanden per jaar niet worden opengesteld, zoals ook nu het geval is.

Voor de jaarrond open gebieden, de rustgebieden, de heides, monitoring, schapenbegrazing en het agrarisch natuurbeheer is wel een aanvraag gedaan.

De aanvraag bedraagt ongeveer € 700.000 per jaar, voor zes jaar € 4,2 miljoen. De aanvraag past in het Natuurbeheerplan 2022 van de provincie Gelderland. De subsidie is een gedeeltelijke dekking van de kosten van het beheer.

Het Kroondomein hanteert een natuurvolgend beheer. Recreanten zijn welkom, maar de natuurwaarden staan voorop. Een deel van Het Kroondomein zal vanuit die visie op natuurbeheer ook komende jaren drie maanden per jaar niet worden opengesteld voor bezoekers. Het gaat om ongeveer 3400 hectare. Zo’n 1300 hectare blijft jaarrond open voor bezoek en 1600 hectare (rustgebieden, ecoducten) blijft ongewijzigd jaarrond gesloten. Het Kroondomein doet dit om het unieke karakter van het natuurgebied en de rust en stilte die daarbij hoort, te kunnen behouden. Op deze manier kunnen recreanten ook de komende jaren genieten van de bossen en heidelandschappen met de daar verblijvende edelherten, damherten, reeën en wilde zwijnen.  

Met de nieuwe subsidievoorwaarden van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  (LNV), gelden voor Het Kroondomein dezelfde voorwaarden als voor elk ander natuurgebied in Nederland. De voorwaarden komen inhoudelijk overeen met de voorwaarden van de provincie Gelderland. De bedragen komen overeen met de provinciale Subsidie Natuur en Landschap.

De aanvraag is vandaag ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het ministerie van LNV is verantwoordelijk voor het afgeven van een beschikking. Minister Schouten (LNV) heeft toegezegd de Tweede Kamer te zullen informeren over de beoordeling van de aanvraag.

RVD, nr. 341

Vraag en antwoord

Vragen en antwoorden over Kroondomein Het Loo