Waar vind ik antwoorden over de troonswisseling in 2013?

Hieronder vindt u veelgestelde vragen en de antwoorden over de troonswisseling in 2013.

Waar staat een overzicht van de kosten troonswisseling?

In de rubriek Financiën.

Wordt de Prins van Oranje Koning Willem-Alexander?

Ja.

Wie heeft dat besloten?

De minister-president heeft dat bekend gemaakt in zijn reactie op de toespraak van de Koningin.

Wanneer is de Prins van Oranje Koning?

Zodra de abdicatieakte is getekend.

Wordt Prinses Máxima Koningin?

Ja, Prinses Máxima wordt als de echtgenote van de Koning aangeduid als Koningin. Officieel is zij dan Koningin Máxima, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau.

Is dat omdat de echtgenotes van onze Koningen Koningin worden?

Ja, dit is historisch gebruik. De echtgenotes van Koning Willem I, II en III waren ook Koningin: Koningin Wilhelmina, Koningin Anna Paulowna, Koningin Sophie en Koningin Emma. We hebben hier overigens niet te maken met een staatsrechtelijk vraagstuk, er is geen besluit, wet of regelgeving voor nodig; het is gewoonte of vast gebruik. En het is ook in lijn met wat internationaal gangbaar is.

Artikel 8, tweede lid van de Wet lidmaatschap koninklijk huis geeft nu voor de echtgenoot of echtgenote van de Koning slechts aan dat de titel Prins(es) der Nederlanden bij Koninklijk Besluit kan worden verleend. Dat geldt ook voor onder meer de echtgenoot of echtgenote van de vermoedelijke opvolger. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima is in deze laatste hoedanigheid de titel Prinses der Nederlanden verleend.

Over de aanspreektitel van de echtgenote van de Koning is wettelijk verder niets geregeld. Er bestaat wel een traditie, ook in andere landen, dat vrouwen de titel van hun man mogen gebruiken, en andersom niet.

Ook bij de totstandkoming van de Wet lidmaatschap koninklijk huis in 2002 is hierover gesproken in de Tweede Kamer. Minister-president Kok heeft toen aangegeven dat hij in de wet alleen functionele titels wilde regelen. Er was brede steun in de Tweede Kamer voor deze benadering.

Dit leidt tot de conclusie dat een wettelijke regeling van aanspreektitels noodzakelijk noch wenselijk is.

Heeft Koningin Máxima dezelfde bevoegdheden als haar schoonmoeder?

Nee. De aanduiding Koningin betekent niet dat zij de bevoegdheden en verantwoordelijkheden heeft die horen bij het ambt van Koning. Koningin Beatrix is het staatshoofd en dus staatsrechtelijk Koning. Prinses Máxima is straks niet het staatshoofd, maar de echtgenote van het staatshoofd.

Komt in geval van vroegtijdig overlijden van de Koning zijn echtgenote automatisch op de troon?

Nee. Mocht de Koning onverhoopt vroegtijdig overlijden of niet in staat zijn om zijn ambt uit te voeren, dan gaat het ambt niet over op Koningin Máxima, maar op de wettige troonopvolger Prinses Catharina-Amalia. In geval van minderjarigheid van de wettige troonopvolger benoemt de wetgever ingevolgde de Grondwet een regent.

Tot er een regent benoemd is neemt de Raad van State het Koninklijk gezag waar.

En de voogdij?

Zodra het aan de orde is en de vermoedelijke troonopvolger minderjarig is, regelt de wetgever de voogdij, het ouderlijk gezag en het toezicht (bijvoorbeeld de Raad van Voogdij) daarop (conform artikel 34 Grondwet).

Wordt Prinses Catharina-Amalia Prinses van Oranje?

Ja, ingevolge artikel 7, Wet Lidmaatschap Koninklijk Huis is zij vanaf het moment van abdicatie de Prinses van Oranje.

Hoe gaat Koningin Beatrix heten na haar abdicatie?

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden.

Hoe wil Koningin Beatrix dat we haar gaan noemen?

Prinses Beatrix.

Wat is na de abdicatie haar aanspreektitel?

Koninklijke Hoogheid.

Hoe spreken we de nieuwe Koning en Koningin aan?

Majesteit is de aanspreektitel van de Koning/Koningin. Wanneer men over de Koning spreekt is dat Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander (en over de Koningin is het Hare Majesteit Koningin Máxima). 

Wat worden hun officiële titels?

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau.

Hare Majesteit Koningin Máxima, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau.

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden.

N.B. Volledige officiële titels van de Koning: Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg, Graaf van Katzenelnbogen, Graaf van Vianden, Graaf van Diez, Graaf van Spiegelberg, Graaf van Buren, Graaf van Leerdam, Graaf van Culemborg, Markies van Veere en Vlissingen, Baron van Breda, Baron van Diest, Baron van Beilstein, Baron van de stad Grave en het Land van Cuyk, Baron van IJsselstein, Baron van Cranendonk, Baron van Eindhoven, Baron van Liesveld, Erf- en Vrijheer van Ameland, Heer van Borculo, Heer van Bredevoort, Heer van Lichtenvoorde, Heer van 't Loo, Heer van Geertruidenberg, Heer van Klundert, Heer van Zevenbergen, Heer van Hoge en Lage Zwaluwe, Heer van Naaldwijk, Heer van Polanen, Heer van Sint-Maartensdijk, Heer van Soest, Baarn en Ter Eem, Heer van Willemstad, Heer van Steenbergen, Heer van Montfort, Heer van Sankt Vith, Heer van Bütgenbach, Heer van Dasburg, Burggraaf van Antwerpen.

Wat gebeurt er met de titels van de overige leden van de Koninklijke Familie?

De titels en namen van de overige leden van de Koninklijke Familie wijzigen niet op het moment dat Zijne Majesteit de Koning zijn moeder is opgevolgd. Wel verandert de samenstelling van het Koninklijk Huis op grond van de Wet Lidmaatschap Koninklijk Huis.

Wie zijn na de abdicatie lid van het Koninklijk Huis?

 • De Koning en Koningin en hun kinderen
 • Prinses Beatrix
 • Prins Constantijn en Prinses Laurentien
 • Prinses Margriet en prof. mr. Pieter van Vollenhoven

Wie zijn geen lid meer van het Koninklijk Huis na abdicatie?

 • Prins Maurits, Prins Bernhard en hun echtgenotes
 • De kinderen van Prins Constantijn en Prinses Laurentien

Wat is de lijn van troonopvolging na het moment van abdicatie? 

 • De kinderen van Koning Willem-Alexander
 • Prins Constantijn en zijn kinderen
 • Prinses Margriet

Welke standaard gaat Koning Willem-Alexander voeren?

Koning Willem-Alexander zal vanaf de dag van zijn inhuldiging de Koninklijke Standaard voeren. De Koninklijke Standaard wordt gehesen op het woon- en werkpaleis van de Koning in Den Haag en op De Eikenhorst in Wassenaar wanneer hij in het land is. Koningin Wilhelmina stelde deze standaard in 1908 vast. Deze is daarna ook gevoerd door Koningin Juliana en Koningin Beatrix.

Welk wapen gaat Koning Willem-Alexander voeren?

De Koning voert vanaf zijn inhuldiging het Koninklijk Wapen voor onder meer briefpapier. Dit wapen is gelijk aan het huidige wapen van Koningin Beatrix.

Het Koninklijk Wapen, dat gelijk is aan het Rijkswapen, werd sinds de stichting van het Koninkrijk der Nederlanden maar één keer gewijzigd en wel in 1907. Op initiatief van Koningin Wilhelmina is toen onder andere het aantal Koninklijke kronen teruggebracht tot één kroon tot dekking van het schild. Het werd toen ook mogelijk om de Koninklijke mantel, eveneens met de kroon als dekking, toe te voegen. Het toevoegen van versierselen aan het wapenschild blijft overigens facultatief.

De Koningin zal na haar abdicatie weer hetzelfde wapen voeren als zij vroeger had en gelijk is aan dat van haar zusters.

Komt er een Nationaal Comité Inhuldiging? Wat zijn de taken?

Ja. De ministerraad heeft op voorstel van de minister-president ingestemd met de instelling van een Nationaal Comité Inhuldiging.

Het Nationaal Comité heeft tot taak bepaalde feestelijkheden rondom de dag van de inhuldiging te coördineren. Tevens zal het Comité initiatieven voor dankbetuigingen aan Koningin Beatrix en initiatieven voor huldeblijken aan de nieuwe Koning en Koningin coördineren en in goede banen leiden.

De abdicatie en inhuldiging zelf maken vanzelfsprekend geen onderdeel uit van de taken van het Nationaal Comité. Het organiseren van feestelijkheden op de dag van de inhuldiging door Oranjeverenigingen en anderen overal in het land staat hier ook los van. Het Nationaal Comité gaat invulling geven aan de uitdrukkelijke wens van het nieuwe Koningspaar dat de inhuldiging door alle Nederlanders in gezamenlijkheid kan worden gevierd.

De werkzaamheden van het Nationaal Comité lopen van 1 februari 2013 tot en met 31 december 2013.

Wie is voorzitter van het Nationaal Comité Inhuldiging en wie hebben er nog meer zitting in het Comité?

De heer dr. G.J. (Hans) Wijers is voorzitter van het Nationaal Comité Inhuldiging. Op de website van het Comité vindt u een overzicht van de leden met een foto en korte beschrijving.

Zijn er mogelijkheden om te feliciteren, en hoe?

Mensen kunnen hun felicitaties en dankbetuigingen overbrengen via de website www.koninklijkhuis.nl.

Komt er een Nationaal Geschenk?

Nee. De Koningin heeft aangegeven dat een nationaal geschenk haar niet passend lijkt gezien de financiële situatie van het land. Ook de Prins en Prinses sluiten zich hierbij aan. Zij hebben bovendien aangegeven meer waarde te hechten aan brede en enthousiaste deelname aan de diverse vieringen dan aan geschenken.

Behoudt Prinses Beatrix als voormalig staatshoofd haar uitkering?

Nee, ze is immers geen staatshoofd meer. Wel krijgt ze als voormalig staatshoofd een lagere uitkering, zoals is bepaald in de Wet op het Financieel Statuut.

Houdt de Prins van Oranje zitting in de (Afdeling advisering van de) Raad van State?

De Prins is vanaf het moment van abdicatie volgens de Grondwet voorzitter van de 'volle' raad.

Wet op de Raad van State

Artikel 1

 1. De Raad van State bestaat, buiten de Koning als voorzitter, uit een vice-president en ten hoogste tien leden.
 2. De vermoedelijke opvolger van de Koning heeft, nadat zijn achttiende jaar is vervuld, van rechtswege zitting in de Raad.
 3. Bij koninklijk besluit kan ook andere leden van het koninklijk huis wanneer zij meerderjarig zijn, zitting in de Raad worden verleend.
 4. De leden van het koninklijk huis die zitting in de Raad hebben, kunnen aan de beraadslagingen deelnemen, doch onthouden zich van stemmen.

Artikel 16a

 1.  De Raad kent een Afdeling advisering.
 2. De Afdeling advisering bestaat uit:
  a. de vice-president en
  b. de leden, de staatsraden en de staatsraden in buitengewone dienst die in de Afdeling advisering zijn benoemd.
 3. De leden van het koninklijk huis, bedoeld in artikel 1, tweede en derde lid, hebben zitting in de Afdeling advisering. Artikel 1, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.
 4. De vice-president is voorzitter van de Afdeling advisering. Artikel 7 is van overeenkomstige toepassing.

Houdt Prinses Máxima zitting in de (Afdeling advisering van de) Raad van State?

Ja.

Blijft het Koninklijk Paar op De Eikenhorst in Wassenaar wonen?

Het gezin van de Prins van Oranje blijft na de inhuldiging voorlopig op de Eikenhorst in Wassenaar wonen.
Op een gepast moment verhuist het gezin naar Paleis Huis ten Bosch in Den Haag.

Paleis Huis ten Bosch wordt in de tussenliggende periode al wel gebruikt voor officiële ontvangsten en bijeenkomsten. Paleis Noordeinde blijft in gebruik als werkpaleis.

Blijven de kinderen op dezelfde school?

Ja.

Waar gaan Prins Constantijn en Prinses Laurentien wonen?

Prins Constantijn en Prinses Laurentien blijven met hun gezin in Brussel wonen en zullen hun huidige professionele werkzaamheden op dezelfde wijze voortzetten.

Wordt Prins Constantijn de reservekoning?

Nee. Na de troonswisseling is Prinses Catharina-Amalia de vermoedelijke troonopvolger. Ten principale wijzigt er overigens niets. Het begrip reservekoning bestaat staatsrechtelijk niet. Alle leden van het Koninklijk Huis zullen (binnen hun mogelijkheden) op verzoek van de Koning hem ondersteunen als hoofd van het Koninklijk Huis.

Wat wordt de rol van Prinses Margriet en prof. mr. Van Vollenhoven in de nieuwe situatie?

Er treedt geen verandering op in de werkzaamheden van Prinses Margriet en de heer Van Vollenhoven. Alle leden van het Koninklijk Huis zullen (binnen hun mogelijkheden) op verzoek van de Koning hem ondersteunen als hoofd van het Koninklijk Huis.

Gaan er nog leden van het Koninklijk Huis in Paleis Soestdijk wonen? Wat wordt daarvan nu de bestemming?

Paleis Soestdijk is staatseigendom. Er wordt nog gekeken door de Rijksgebouwendienst naar mogelijke bestemmingen. Daar valt geen woonbestemming onder.

Blijft Paleis Noordeinde werkpaleis en Paleis Het Loo een museum?

Ja.

Wat gaat het staatshoofd doen?

Het staatshoofd vervult taken, die de Grondwet voorschrijft en daarnaast alle zaken die de Koning gebruikelijk doet. Bij bepaalde daarvan kan de Koning zich laten vergezellen door zijn vrouw.
Concrete voorbeelden van taken van het staatshoofd:

 • Beëdigingen
 • Staatsbezoeken en officiële bezoeken
 • Troonrede, tekenen stukken zoals wetten
 • Gesprekken met de minister-president en bewindspersonen
 • Het nieuwe staatshoofd en zijn echtgenote gaan zo snel mogelijk het hele land door en een bezoek brengen aan alle provincies. Binnen een jaar na de inhuldiging zal een bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk plaatsvinden
 • Daarnaast gaan de Prins en Prinses door met activiteiten zoals de werkbezoeken

Wat gaat de nieuwe Koningin doen?

In een interview met NOS ter gelegenheid van haar veertigste verjaardag gaf zij reeds aan "Voor mij gaat er niet zoveel veranderen. Ik zal mijn man blijven bijstaan en dan in zijn rol als Koning. Maar ik word geen staatshoofd. Dus voor mij blijft het zoals ik tot nu toe heb gedaan als Prinses. En dat is mensen samenbrengen, Nederland vertegenwoordigen en mensen aanmoedigen om het beste voor de toekomst te kunnen krijgen. Dat heb ik tot nu toe gedaan en dat zal ik blijven doen."

Verder zal Prinses Máxima in beginsel haar huidige (ere)functies behouden wanneer zij Koningin wordt.

Wat gebeurt met officiële functies, erefuncties en beschermheer- en vrouwschappen?

De Prins van Oranje legt naar aanleiding van de troonswisseling zijn officiële functies neer, met inachtneming van de termijn en afhankelijk van de procedures van de betreffende organisatie.

Hare Majesteit de Koningin en de Prins van Oranje nemen in het komend jaar een beslissing over voortzetting van hun erefuncties en beschermheer/vrouwschappen in de toekomst. Hierover volgt te zijner tijd nadere berichtgeving. Prinses Máxima zal in beginsel haar huidige (ere)functies behouden wanneer zij Koningin wordt.

De Prins heeft de President van het IOC per direct gevraagd hem van zijn verplichtingen als IOC lid in Nederland te ontheffen. Dit betekent statutair dat zijn ontslag bij de eerst volgende sessie (Buenos Aires, september 2013) goedgekeurd moet worden en per einde kalenderjaar 2013 ingaat.

Het neerleggen van het voorzitterschap van UNSGAB, de Adviesraad voor Water en Sanitatie van de Secretaris-Generaal (SG) van de Verenigde Naties (VN) gebeurt in overleg met de SG van de VN. Ook het voorzitterschap van de Adviescommissie Water legt de Prins neer. Dit gebeurt in overleg met de minister van Infrastructuur en Milieu.

Komt er een tournee door het land?

Het nieuwe staatshoofd en zijn echtgenote gaan zo snel mogelijk een bezoek brengen aan alle provincies. Binnen een jaar na de inhuldiging vindt een bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk plaats. Zodra hier meer informatie over is, wordt dat bekend gemaakt.

Hoe gaat de Hofhouding eruit zien?

Het is gebruikelijk dat bepaalde leden van de functionele Hofhouding bij het aantreden van de Koning hun functie ter beschikking stellen. Dit om de Koning in de gelegenheid te stellen zijn grondwettelijk recht uit te oefenen om zijn Huis in te richten, met inachtneming van het openbaar belang (artikel 41 Grondwet).

Tot de functionele hofhouding behoren onder meer de Grootmeester, Chef Militair Huis, Algemeen Secretaris, Thesaurier, Ceremoniemeester, Hofmaarschalk, Intendant, Stalmeester, Directeur Koninklijk Huisarchief en Hoofd P&O.

Zodra hierover meer bekend is, wordt dit gecommuniceerd.

Gaat er nog iets aan de Hoforganisatie veranderen?

Uitgangspunt van de Dienst van het Koninklijk Huis (DKH) is "continuïteit en waar nodig aanpassing". Er zijn telkens stapsgewijze aanpassingen doorgevoerd en het is niet uitgesloten dat dit in de toekomst weer zal gebeuren. Dat is onderdeel van DKH als professionele organisatie.

Komt er een coördinatiegroep voor de organisatie van de troonswisseling?

Naar aanleiding van de aankondiging door Hare Majesteit de Koningin van haar abdicatie op 30 april 2013 heeft de ministerraad een Ministeriële Commissie Troonswisseling (MCT) ingesteld die onder leiding staat van de minister-president.
Binnen de MCT vindt afstemming van de benodigde besluitvorming met betrekking tot abdicatie en inhuldiging plaats. 

De werkzaamheden van de MCT worden voorbereid door de Ambtelijke Coördinatiecommissie Troonswisseling (CCT). Hieronder vallen onder meer een werkgroep communicatie en een werkgroep veiligheid.

Wat betekent de abdicatie en inhuldiging op 30 april voor de viering van Koninginnedag?

De vieringen van Koninginnedag inclusief vrijmarkten, braderieën en andere op Koninginnedag gebruikelijke feestelijkheden kunnen gewoon doorgang vinden zoals gepland. In de programmering zou rekening gehouden kunnen worden met de rechtstreekse televisie-uitzending van de abdicatie en de inhuldiging. De precieze tijdstippen van uitzending zullen op een later moment bekend worden gemaakt. Voor Amsterdam wordt op dit moment bekeken wat de gevolgen van de abdicatie en inhuldiging zijn,  maar ook daar is uitgangspunt dat de Koninginnedag feestelijkheden zo veel als mogelijk doorgang zullen vinden. 

Toekomst Koninginnedag, wanneer en hoe?

Koningsdag wordt vanaf 2015 gevierd op 27 april, de verjaardag van de Prins van Oranje en toekomstige Koning Willem-Alexander. In 2014 wordt deze dag bij uitzondering gevierd op 26 april omdat 27 april dat jaar op een zondag valt. Koninginnedag (Koningsdag) is de nationale feestdag waarop de verjaardag van de Koning(in) wordt gevierd. Net als de toekomstige Koning Willem-Alexander vierden Koningin Wilhelmina en Koningin Juliana deze dag op hun verjaardag, respectievelijk 31 augustus en 30 april. Koningin Beatrix vierde Koninginnedag niet op haar verjaardag, 31 januari, maar ook op 30 april, de verjaardag van haar moeder. Een praktische overweging bij deze laatste datum was dat de activiteiten die onlosmakelijk met deze dag zijn verbonden doorgaans in de buitenlucht plaatsvinden en dus gebaat zijn bij een gerede kans op weersomstandigheden die zich hiervoor lenen.

Wordt er rekening gehouden met de zaterdag als joodse rustdag/sabbat bij verplaatsing van de viering van Koningsdag 2014 van zondag naar zaterdag?

Het is vast gebruik dat als 30 april op een zondag valt, de viering van Koninginnedag op de zaterdag ervoor wordt gevierd. Dat gebeurde bijvoorbeeld in 2000 en in 2006. Dit gebruik is overgenomen met de wijziging van Koninginnedag op 30 april naar Koningsdag op 27 april. In 2014 wordt Koningsdag op zaterdag 26 april gevierd.

Tijdens de voorbereidingen van deze nationale feestdag wordt binnen de mogelijkheden altijd gekeken hoe voor zoveel mogelijk Nederlanders een geslaagde viering kan worden gerealiseerd.

Wanneer bezoekt het Koninklijk Paar Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba?

Binnen een jaar na de inhuldiging vindt een bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk plaats. Zodra hier meer informatie over is, wordt dat bekend gemaakt.

Wat is de datum en locatie van de abdicatie en inhuldiging?

De ministerraad heeft besloten dat de abdicatie van de Koningin op 30 april 2013 zal plaatsvinden in het Koninklijk Paleis Amsterdam. De inhuldiging van de Koning zal vervolgens plaatsvinden in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.

Waarom heet het inhuldiging in plaats van kroning?

De Koning wordt in Nederland niet gekroond. Daarom is het woord 'inhuldiging' in de Grondwet verankerd.

Klopt het dat de inhuldiging altijd in Amsterdam is?

Dat de inhuldiging in Amsterdam plaatsvindt is bepaald in de Grondwet. Sinds Koning Willem II vindt de inhuldiging plaats in De Nieuwe Kerk te Amsterdam (na de afscheiding van België; daarvoor ook in Brussel). De inhuldiging in 1814 was in Amsterdam en in 1815 in Brussel.

Waar in Amsterdam en waarom?

De Nieuwe Kerk Amsterdam. De inhuldiging in de Nieuwe Kerk is niet voorgeschreven, maar het gevolg van historische en praktische overwegingen.

Wat staat er in de Akte van Abdicatie?

De volledige tekst van de Akte van Abdicatie van 1948 en 1980 staat op de website over het Koninklijk Huis. Daar wordt na ondertekening ook de laatste geactualiseerde Akte van Abdicatie geplaatst.

Zijn er familieleden en vrienden aanwezig bij het tekenen van de Akte van Abdicatie in het Koninklijk Paleis?

Het is een staatsrechtelijke aangelegenheid, dus er zijn in principe geen familieleden en vrienden uitgenodigd, met uitzondering van enkele leden van de Koninklijke Familie. In 1980 waren de kinderen van Koningin Juliana en Prins Bernhard met echtgenoten aanwezig en de kinderen van Prinses Beatrix en Prins Claus.

Houden de teruggetreden Koningin en de nieuwe Koning op het balkon een toespraak?

Ja, beiden houden een korte toespraak.

Welke personen zijn nog meer op het balkon aanwezig?

Alleen de teruggetreden Koningin en de nieuwe Koning en zijn echtgenote zijn aanwezig op het balkon. De Koning en zijn echtgenote komen daarna terug op het balkon vergezeld door hun drie dochters.

Wie nodigt uit voor de inhuldiging?

De inhuldiging is feitelijk een ceremoniële plechtigheid van de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal (vergelijk de Verenigde Vergadering in de Ridderzaal bij het uitspreken van de Troonrede). Volgens de Grondwet is de voorzitter van de Eerste Kamer tevens voorzitter van de Verenigde Vergadering, waarmee hij ook gastheer is van de bijeenkomst.

Is er een lijst van de officiële genodigden voor de inhuldiging?

De lijst van officiële genodigden wordt kort van tevoren bekendgemaakt.

Is de vader van Prinses Máxima ook bij de inhuldiging in De Nieuwe Kerk Amsterdam?

Prinses Máxima heeft de minister-president laten weten dat haar familie niet aanwezig zal zijn op 30 april 2013.

Wat zijn de kosten inhuldiging, wie betaalt en hoeveel?

De kosten worden opgevangen binnen de bestaande begrotingen van de betrokken ministeries, de gemeente Amsterdam en de Eerste- en Tweede Kamer. De hoogte van de kosten is op dit moment nog niet bekend. De minister-president streeft naar transparantie over de kosten die samenhangen met de inhuldiging met als kernwoorden soberheid en feestelijk, zonder de traditie uit het oog te verliezen. Dit gebeurt mede op basis van de Wet Financieel Statuut van het Koninklijk Huis.

Het Rijk heeft een kostenraming gemaakt van een bedrag van 5 miljoen euro. Hieronder vallen onder meer de kosten van de inhuldiging in de Nieuwe Kerk, een bijdrage voor de extra kosten die de gemeente Amsterdam maakt en aan de inzet van Defensie.  Dit is vergelijkbaar met de kosten die - in prijzen van vandaag - in 1980 zijn gemaakt.

Over de hoogte van beveiligingskosten kan het Rijk geen uitspraken doen omdat dat per definitie een kwetsbaarheid zou betekenen voor de beveiligingsmaatregelen zelf. Gemeente Amsterdam heeft deze kosten wel bekend gemaakt omdat de aard van de maatregelen anders is. Het gaat hierbij onder meer om concrete maatregelen op het gebied van crowd control zoals dranghekken.

Zijn er buitenlandse staatshoofden bij inhuldiging?

Geen regerend staatshoofden. Aanwezigheid op dit punt blijft beperkt tot (kroon)prinsen en vertegenwoordigers van regeringen/ambassadeurs.

Draagt de Koning de inhuldigingsmantel en een uniform? En wat draagt zijn echtgenote?

De Koning draagt een rokkostuum (white tie) en de inhuldigingsmantel. Zijn echtgenote draagt lang.

Waarvan is de mantel gemaakt, hoe oud is de mantel en wie heeft hem gedragen?

Sinds 1815 is steeds gebruik gemaakt van dezelfde mantel die aanvankelijk werd aangeduid met "Koningsmantel" en tegenwoordig ook wel "inhuldigingsmantel" wordt genoemd. Aangezien deze mantel niet behoort tot de regalia, is het gebruik ervan nergens voorgeschreven.

Slechts één keer is gebruik gemaakt van een andere inhuldigingsmantel, namelijk bij de inhuldiging van Willem I als Soeverein Vorst. Maar al bij zijn inhuldiging als Koning in 1815 was die vervangen door de huidige.

Door ouderdom en de noodzaak de mantel telkens aan te passen aan de lichaamsbouw en de gewenste draagwijze heeft de mantel in de loop van zijn bijna 200-jarig bestaan de nodige wijziging en restauraties/reparaties ondergaan.
Belangrijke aanpassingen/veranderingen werden in 1948 uitgevoerd door de Zwitserse couturier Edwin Dolder en in 1980 door Theresia Couture in Amsterdam.

Koning Willem I en de Koninginnen droegen de mantel over de schouder, terwijl Koning Willem II en Koning Willem III de mantel afhangend van de schouder droegen. Onder de mantel droegen de Koningen een militair uniform: Willem I een opperofficiersuniform zonder rangaanduiding, Willem II het uniform van de vrijwilligers van de Tiendaagse Veldtocht, Willem III zijn admiraalsuniform. Allen droegen onderscheidingstekens: Willem I op de mantel, Willem II en III op hun uniform.

Wat zijn de regalia?

De regalia zijn:

 • de kroon
 • de scepter; het symbool voor het gezag van de Koning
 • de rijksappel; symbool voor het grondgebied van de Koning
 • het rijkszwaard; symbool voor de macht van de Koning
 • de rijksstandaard of -banier met het Nederlandse wapen

Wat beelden de regalia uit?

De regalia (of rijksinsigniën) staan symbool voor de Koninklijke waardigheid en zijn als zodanig onlosmakelijk verbonden aan het Koningschap. In ons land gaat het om de kroon, de rijksappel, de scepter, het rijkszwaard en de rijksstandaard. Bij de inhuldiging liggen (op kussentjes) de kroon, scepter en rijksappel op de zogenaamde credenstafel, samen met onder meer een (tot nu toe speciaal voor de gelegenheid ingebonden) exemplaar van de Grondwet. Het rijkszwaard en de rijksstandaard worden vastgehouden door hoge militairen (in 1980 het rijkszwaard door Chef Defensiestaf en de rijksstandaard door de commandant van de Koninklijke Marechaussee; beiden overigens niet te verwarren met de "herauten van wapenen" en de "koningen van wapenen") en kunnen worden meegedragen in de stoet van het Koninklijk Paleis op de Dam naar de Nieuwe Kerk. Ook andere monarchieën kennen kroon, scepter, rijkszwaard en rijksappel als symbolen van de Koninklijke waardigheid.

Sinds 1840 wordt deze serie regalia (voornamelijk van verguld zilver) gebruikt.

Mag de beeltenis of foto van leden van het Koninklijk Huis worden geplaatst op gebruiksvoorwerpen (zoals herinneringsbordjes, bekers enz.)?

Voor het plaatsen van de beeltenis of foto op gebruiksvoorwerpen bestemd om in omloop te brengen, behoeft vooraf geen toestemming te worden gevraagd. De RVD behoudt zich echter het recht voor achteraf op te treden, als de (wijze van) openbaarmaking van de foto naar RVD-oordeel in strijd is met de Koninklijke waardigheid, of te beschouwen is als promotioneel gebruik, of gebruik met een commercieel of ideëel oogmerk.

Wat gaat er met de Groene Draeck gebeuren?

De Groene Draeck blijft in gebruik van Prinses Beatrix.

De kosten voor groot onderhoud worden door Prinses Beatrix betaald. Defensie verzorgt het reguliere onderhoud.

Wat wordt de vlag- en luidinstructie op de dag van abdicatie en de inhuldiging?

Op basis van de Algemene vlag- en luidinstructie is voor deze dag een bijzondere vlaginstructie gegeven. Zie Rijksoverheid.nl voor de instructie.

Wordt er op de dag van abdicatie en de inhuldiging vrij gegeven? Is het een nationale feestdag?

De dag van abdicatie en inhuldiging valt op 30 april, het huidige Koninginnedag. Op Koninginnedag is iedereen vrij voor wie dit is geregeld in Cao's, afspraken tussen werkgevers en werknemers of in regelingen zoals die voor ambtenaren gelden.

Wordt er gratie verleend?

Nee. Dat is geen traditie bij de abdicatie en inhuldiging van het staatshoofd.

Komen er een munt en een postzegel ter gelegenheid van de troonswisseling?

Ja. Zodra hierover meer duidelijk is wordt dit bekend gemaakt.

Komt de Koning op de nieuwe euro te staan?

Ja. Zodra hierover meer duidelijk is wordt dit bekend gemaakt.

Zijn er al nieuwe staatsiefoto's en waar zijn deze verkrijgbaar?

Staatsiefoto's (in hoge resolutie) zijn te vinden op deze website in de rubriek portretfoto's. Zodra de nieuwe staatsiefoto's van de toekomstige Koning en Koningin gereed zijn, worden ze direct in deze rubriek geplaatst. Naar verwachting zal dit na 30 april zal zijn. Ministeries, provincies, gemeente en andere overheidsinstellingen kunnen deze dan indien gewenst zelf downloaden en afdrukken.

Mocht er een geschilderd staatsieportret worden gemaakt van het paar wat is dan de procedure?

Vooralsnog is niet bekend of - en zo ja wanneer - er een geschilderd staatsieportret zal verschijnen. De RVD zal de procedure op de site bekend maken zodra deze is vastgesteld.

Komen er nieuwe rasterfoto's?

Ja. Zodra hierover meer duidelijk is wordt dit bekend gemaakt.