Waarom hebben Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima rechtszaken aangespannen tegen media?

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima hebben in een aantal gevallen rechtszaken aangespannen vanwege inbreuken op hun persoonlijke levenssfeer en die van hun kinderen. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima vinden dat hun kinderen, net zoals hun leeftijdsgenootjes, recht hebben op een zo ongestoord mogelijke jeugd en zij willen hun gezin beschermen tegen privacyschendingen.

De uitspraken die de rechtbank heeft gedaan, gingen niet over de mediacode. Ze gingen over publicaties van privéfoto's die de rechtbank in alle gevallen zag als een juridisch ontoelaatbare inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en dus als onrechtmatig. De mediacode heeft tot doel de persoonlijke levenssfeer van leden van het Koninklijk Huis te beschermen. Daarnaast biedt de mediacode de gelegenheid tegemoet te komen aan de vraag van media naar (privé)beeldmateriaal van leden van het Koninklijk Huis.

Recht op privacy

Het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer is verankerd in internationale verdragen, zoals het verdrag waarin de rechten van het kind zijn geregeld en het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens. Verder zijn er uitspraken van het Europees Hof voor de rechten van de mens en de Nederlandse rechter. Uit die verdragen en uitspraken blijkt dat het recht op uitingsvrijheid, waaronder de persvrijheid, van gelijk gewicht is als het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Van geval tot geval moet worden beoordeeld of een inbreuk op de privacy juridisch gerechtvaardigd is. Publieke figuren hebben meer inbreuken op hun privacy te dulden dan niet-publieke figuren, maar niet tot in het oneindige. De rechter vindt een publicatie van een privéfoto gerechtvaardigd wanneer deze een bijdrage levert aan een publiek debat over een zaak van algemeen belang. Onschuldige vakantiefoto's doen dat niet.