Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden

Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden regelt de staatkundige relatie tussen de landen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

In het Statuut staat dat de landen zelfstandig hun eigen aangelegenheden behartigen en samen de koninkrijksaangelegenheden verzorgen. Daarnaast geeft het regels voor onderlinge samenwerking, bijstand, overleg en staatsinrichting van de landen.

Het Statuut kwam in 1954 tot stand. Sindsdien hebben de landen van het Koninkrijk een gelijkwaardige positie en behartigen de landen zelfstandig hun eigen aangelegenheden. Het is alleen mogelijk het Statuut te wijzigen als alle landen van het Koninkrijk daarmee instemmen. De Nederlandse Grondwet en de Staatsregelingen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn ondergeschikt aan het Statuut.

Koninkrijksaangelegenheden

In het Statuut is een beperkt aantal onderwerpen opgenomen waarover de afzonderlijke landen geen zeggenschap hebben. Dit zijn zogenaamde Koninkrijksaangelegenheden. Voorbeelden hiervan zijn de handhaving van de onafhankelijkheid en verdediging van het Koninkrijk (defensie) en buitenlandse betrekkingen. Voor de Koninkrijksaangelegenheden is vastgelegd hoe de landen met elkaar samenwerken. Alle onderwerpen die niet als Koninkrijksaangelegenheid in het Statuut zijn opgenomen, zijn landsaangelegenheden.

Waarden Koninkrijk der Nederlanden

Elk land van het Koninkrijk is verplicht ervoor te zorgen dat de rechten van de mens, de rechtszekerheid en deugdelijkheid van bestuur in het land tot uitdrukking komen. Het Koninkrijk heeft tot taak deze waarden te waarborgen.

Wijzigen staatkundige verhoudingen

Op 10 oktober 2010 zijn de staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk der Nederlanden veranderd en daarmee ook het Statuut. De Nederlandse Antillen zijn opgeheven en Curaçao en Sint Maarten zijn zelfstandige landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden geworden, naast Nederland en Aruba. Bonaire, Saba en Sint-Eustatius zijn sindsdien openbare lichamen van het land Nederland, vergelijkbaar met gemeenten.