Koning brengt werkbezoek over Regionale Energie Strategieën aan Regio Foodvalley

Zijne Majesteit de Koning heeft woensdagmiddag 23 maart op het terrein van zonnepark Branderwal in Kootwijkerbroek (gemeente Barneveld) een werkbezoek gebracht aan Regio Foodvalley. Het bezoek stond in het teken van Regionale Energie Strategieën (RES). In de RES is vastgelegd hoe de dertig energieregio’s in Nederland kunnen bijdragen aan het behalen van doelen uit het Klimaatakkoord. De Koning werd geïnformeerd over de vragen hoe op lokaal niveau wordt meegewerkt aan de uitvoering van het Klimaatakkoord en wat het belang is van een regionale aanpak van klimaatdoelen. Daarbij kwamen de nauwe samenwerking tussen verschillende stakeholders bij het opwekken van duurzame energie en de dilemma’s, zoals het creëren van draagvlak, ruimtelijke inrichting en de krapte van het energienet, aan bod.

In dertig energieregio’s werken decentrale overheden samen met het Rijk, maatschappelijke partners, netbeheerders, het bedrijfsleven, energiecoöperaties en inwoners. Met een regionale aanpak voor het opwekken van duurzame energie dragen zij bij aan het halveren van de CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990. Zo wordt er gekeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden, hoe dat het best past in de leefomgeving, hoe de inwoners van de regio kunnen worden betrokken bij de energietransitie en hoe zij daarvan kunnen meeprofiteren. De aanpak en de keuzes van een energieregio staan in de RES. Het Nationaal Programma RES, opgericht door de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de koepelorganisaties van decentrale overheden, ondersteunt de regio’s daarbij door kennis te ontwikkelen en te delen, het netwerk van energieregio’s te faciliteren en knelpunten te agenderen. In de RES Regio Foodvalley hebben acht gemeentes, twee provincies en twee waterschappen zich ten doel gesteld in 2050 energieneutraal te zijn. De Regio Foodvalley zet onder meer in op energie besparen, energie clusteren, zoveel mogelijk zonnepanelen op daken, zoveel mogelijk behoud van agrarische grond en het beschermen van natuurwaarden. Eén van de voorbeelden uit de praktijk in de RES Regio Foodvalley is het zonnepark in aanbouw Branderwal. Daar wordt gewerkt aan opwek, opslag en regionale afzet van groene stroom en waterstof. Bij de aanleg van het park wordt rekening gehouden met meervoudig ruimtegebruik van het terrein (teelt onder zon) innovatie (de productie van groene waterstof) en buurtparticipatie.

De Koning kreeg bij aankomst een korte toelichting op het ontstaan en de bouwvoortgang van zonnepark Branderwal. Vervolgens sprak hij in drie rondes met afgevaardigden van provincies, gemeenten, bedrijven, inwoners en natuur- en belangenorganisaties over verschillende vraagstukken die in de regio spelen: de betrokkenheid van de omgeving bij zonne- en windprojecten, de strijd om ruimte en grond in de gemeenten en de krapte van het energienet (energiecongestie). Afsluitend ging Koning Willem-Alexander in gesprek met betrokkenen bij verschillende RES-regio’s over de vraag hoe de regio’s het Klimaatakkoord vertalen naar lokaal niveau, hoe zij van elkaar kunnen leren en met elkaar kunnen samenwerken.

RVD, nr. 91