Wat gaan de Dienst van het Koninklijk Huis en het Rijksvastgoedbedrijf doen met de aanbevelingen uit het inspectierapport?

Het beheer van paleisgebonden cultuurgoederen van de Staat vindt op verantwoorde wijze plaats, luidt de belangrijkste conclusie uit het inspectierapport. De Inspectie heeft wel enkele aanbevelingen gedaan, die de Dienst van het Koninklijk Huis (DKH) en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) onderschrijven en waar zij gezamenlijk mee aan de slag gaan voor een nog betere zorg voor het aan hen toevertrouwde erfgoed. 

Het RVB heeft samen met de DKH in een reactie op het rapport aan de Inspectie uiteengezet hoe deze gezamenlijk opgepakt en geïmplementeerd zullen worden. De DKH en het RVB stellen hiertoe middels het vaststellen van het Beheerplan 2022-2027 een actieplan op en evalueren dit plan jaarlijks. Hierin staat onder andere dat:  

  • De DKH de personele capaciteit op het gebied van beheer van de paleisgebonden collectie van de Staat uitbreidt om de kennis van de collectie en de continuïteit van het beheer nog beter te borgen. 
  • De DKH en het RVB in het najaar de Beheerovereenkomst evalueren en zullen aanvullen met actuele beheerbepalingen die ook afspraken bevatten over de informatiepositie van het RVB en de frequentie waarmee de realisatie van verbeteringen in het beheer wordt geëvalueerd.
  • De DKH de registratie van de collectie optimaliseert. Voor het einde van 2022 wordt daarvoor een standplaats- en conditiecontrole afgerond. Ook komt er meer aandacht voor het aanbrengen van fysieke objectnummers.
  • De DKH de collectie verder online toegankelijk maakt op www.koninklijkeverzamelingen.nl met als doel de collectie binnen tien jaar volledig digitaal te ontsluiten. 
  • De DKH en het RVB in 2022 aansluiting zoeken met Collectie Nederland om zo verder bij te dragen aan de centrale zichtbaarheid van de Rijkscollectie.  
  • De DKH en het RVB het beheer verder gaan afstemmen op aanvullende risicoanalyses, waarbij structurele licht- en klimaatmetingen als input zullen dienen.